Ne KDV derdi var ne peşin ödeme! 5 imarlı arsa taksitle satışa çıkartıldı

5 farklı arsa uygun fiyata satışa çıktı! Tüm detaylar haberimizde.

Ne KDV derdi var ne peşin ödeme! 5 imarlı arsa taksitle satışa çıkartıldı

Milli Emlak yine müjdeyi verdi! 5 farklı arsa sudan ucuz satılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

5 ARSA SATIŞA ÇIKTI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü 5 imarlı arsa satışını başlattı. İhaleler Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak. Kocaeli ilinde yer alan imarlı arsa satış bedeli 12 milyon 229 bin 560 TL ile 66 milyon 373 bin 380 TL arasında değişecek. Arsanın geçici teminat bedeli 3 milyon 57 bin 390 TL ile 16 milyon 593 bin 345 TL aralığında değişecek. Satış ihalesi 7 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek. Arsa satışı için ihaleye katılacak vatandaşların ilk olarak geçici teminat bedelini yatırması gerekiyor. Niğde ilinde satışa çıkacak imarlı arsa 48 milyon 690 bin TL ile 77 milyon 610 bin TL aralığında değişecek. Arsanın geçici teminat bedeli 12 milyon 172 bin 500 TL ile 19 milyon 402 bin 500 TL aralığında hesaplanacak. Arsanın ihalesi 29 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Arsa satış ihalesine katılmak için ilk olarak geçici teminat bedelinin yatırılması gerekecek. Arsa satışları ile ilgili aşağıda yer alan şartların ve adımların yerine getirilmesi gerekiyor;

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak taşınmazlardan 2. ve 3. sıradaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.

maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, 1. sıradaki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile belirtilen

tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Kompleksi Körfez Mahallesi Ankara Karayolu Cad. No: 129 İzmit/KOCAELİ

adresinde bulunan Kocaeli Valiliği 1. Kat 4 No.lu Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

a-1) Tedavüldeki Türk Parası,

2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. (Nominal bedele faiz dahil

edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki Defterdarlık Muhasebe

Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.

Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir)

ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmesi gerekmektedir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına intikal ettirilir.

Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil

değildir.

b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları

c- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

d- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi

kimlik numaralarını bildirmeleri,

e- Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya

teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise

yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili

olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır. Vekaletname olması durumunda, vekaletnamenin aslının ihale komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

f) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin banka yolu ile ödeme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gün önce; Geçici teminat tutarını

yatırması ve açıklama kısmına gerçek kişiler için T.C. Kimlik No ve katılmak istenilen taşınmaz bilgisi, tüzel kişiler için Vergi Kimlik No ve katılmak

istenilen taşınmaz bilgisinin belirtilmesi (Geçici teminat bedelleri, Kocaeli Milli Emlak Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecek olan ihaleler Hazine

Müşteşarlığı ve İç Ödemeler Saymanlığı, Ziraat Bankası İzmit E 5 Şubesi TR46 0001 0024 2400 0010 0064 99 İban numaralı hesabına yatırılması halinde

Kocaeli Deftardarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİ ile birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı)

şarttır.

4) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilecektir.

3- Satışı yapılacak olan taşınmazlardan 1.ve 2. sıradaki taşınmazlar tespit tarihleri itibariyle işgalli, 3. sıradaki taşınmaz tespit tarihi itibariyle boştur.

Taşınmazlar üzerindeki Hazineye ait olmayan yapıların tahliyesinden Hazine sorumlu değildir.

4- Yukarıda belirtilen 1. sıradaki taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Satış İhalesi yapılacaktır.

– Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi uyarınca şu bilgi ve belgeleri içerecek

şekilde hazırlanmalıdır.

(1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve

tebligata esas açık adresi yazılır.

(2) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer

belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(3) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif

edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.

(4) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.”

denildiğinden ihale sırasında yapılacak kontrollerde uygun olmayan teklifler reddedilecektir.

– Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine

yazılır. Teklifler iadeli taahütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine İhale Komisyonu Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu,

isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

– Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme

konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

– Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Gebze

Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün

https:/kocaeli.csb.gov.tr adresinde takip edilebilir.

6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce

iadeli taahhütlü veya imza karşılığı İzmit Emlak Müdürlüğü, Gebze Emlak Müdürlüğü ve Kandıra Emlak Müdürlüğü veya ihale komisyonuna ulaşması

şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- Satılacak taşınmazların ihale bedeli 5.000,00 TL’sına kadar olanlar bu bedel dahil peşin, bu bedelin üzerinde olanlar ise tamamı peşin

ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 1/4 ‘ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda taksitle ödenebilir. Satılacak taşınmazlar

için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup, ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak

vergisinden muaftır.

8- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL’ye (BeşMilyonTL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir)

5.000.000,00-TL’den (BeşmilyonTL’den) 10.000.000,00-TL’ye (OnMilyonTL’ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL’yi

(OnMilyonTL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında döner sermaye bedeli tahsil edilir.

9- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı

İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Niğde ilinde yapılacak olan arsa için ise şu açıklamalar yapıldı;

1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dâhilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

2- İhaleye iştirak edeceklerin, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı suretini, yerleşim yeri belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk

tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen belgelerden ayrı olarak, vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı

bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye

katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya yıl içerisinde

alınmış vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte

bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

3- Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. (Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek,

işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)

4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine göre

hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5- 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en

fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Satışı yapılacak taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline

yüzde yirmi indirim uygulanır. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,

resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

6- Satışı yapılacak taşınmazın, 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde bir) oranında, 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı

için %0,5 (Binde beş) oranında; 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için %0,25 (Onbinde Yirmibeş) oranında, Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.

7- Geçici Teminat bedellerinin nakden ödenmek istenmesi halinde; Niğde Muhasebe Müdürlüğü veznesinin çalışma saatleri dikkate alınarak

ödenmesi ve dekontun ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

8- İhale ile ilgili bilgiler http://www.nigde.csb.gov.tr/ Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/ internet adresinden

öğrenilebilir.

9- İhalenin Yapılacağı Yer: Niğde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ihale salonu

Kaynak: Diyarbakır Söz

Çok Okunan Haberler